Πολιτική απορρήτου

Προστασία της ιδιωτικής ζωής σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Ως εκ τούτου, έχουμε αναπτύξει αυτή την Πολιτική για να μπορέσετε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, επικοινωνούν και να αποκαλύψουμε και να κάνουν χρήση των προσωπικών πληροφοριών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η πολιτική απορρήτου μας.

  • Πριν ή κατά τη στιγμή της συλλογής των προσωπικών σας πληροφοριών, θα προσδιοριστούν οι σκοποί για τους οποίους οι πληροφορίες που συλλέγονται.
  • Εμείς θα συλλέξει και χρήση των προσωπικών πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο με στόχο την εκπλήρωση αυτών των σκοπών που καθορίζονται από εμάς και για τους άλλους συμβατούς σκοπούς, εκτός αν λάβει τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου ή αν απαιτείται από το νόμο.
  • Εμείς θα διατηρήσει μόνο τις προσωπικές πληροφορίες για όσο διάστημα είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών.
  • Θα συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από νόμιμα και δίκαια μέσα και, ενδεχομένως, με τη γνώση ή τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου ατόμου.
  • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι συναφή με τους σκοπούς για τους οποίους πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, και, στο βαθμό που απαιτείται για τους σκοπούς αυτούς, θα πρέπει να είναι ακριβή, πλήρη, και up-to-ημερομηνία.
  • Θα προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες από λογικές εγγυήσεις ασφάλειας έναντι απώλειας ή κλοπής, καθώς και η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση.

Θα κάνουμε εύκολα διαθέσιμες στους πελάτες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και πρακτικές που σχετίζονται με τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών μας.

Έχουμε δεσμευτεί να διεξάγει τις δραστηριότητές μας σύμφωνα με αυτές τις αρχές προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών προστατεύεται και να διατηρείται.